Hoe richt ik een nieuwe club op – statuten?

Bij de oprichting van een nieuwe club dienen onderstaande gegevens en documenten te worden overgemaakt aan de KBVB:

  1. de benaming (volgens de bepalingen voorzien in artikel 2.1 van het bondsreglement)
  2. het adres van zijn maatschappelijke zetel en, indien deze daarvan verschilt, zijn exploitatiezetel, alsook de gegevens die nodig zijn om digitaal verbonden te zijn met de KBVB;
  3. de naam en de adresgegevens van zijn gerechtigde correspondent;
  4. een exemplaar van zijn statuten en zijn huishoudelijk reglement;
  5. een lijst met de namen en adresgegevens van de voorzitter en de andere verantwoordelijke bestuursleden.

Deze informatie dient overgemaakt te worden via het formulier 'Aanvraag toetreding nieuwe club (zie bijlage)'. Bij de toetredingsaanvraag betaalt iedere club een provisie van 12,50 euro (voor de kosten van het onderzoek). Indien de toetreding geweigerd wordt, blijft deze provisie verworven voor de KBVB.

Elke nieuwe club, die toetreedt tot de KBVB, is een retributie verschuldigd van 75,00 EUR. De provisie van 12,50 EUR geldt als eerste schijf. De voorwaarden waarop een club aanvaard kan worden staan omschreven in artikel 1.3 van het bondsreglement. Voor de administratie van de club zal de gerechtigde correspondent toegang krijgen tot www.e-kickoff.com via een zelfgekozen e-mailadres.

De statuten, waarvan u een voorbeeld in bijlage kan vinden, bevatten de rechtspersoonlijkheid van de club en dienen verplicht een aantal clausules te vermelden (zie artikel B3.32  van het bondsreglement). Een wijziging van de statuten dient steeds, binnen de maand na de goedkeuring door de Algemene vergadering van de club, aan de KBVB betekend te worden. Wanneer een club haar verplichtingen niet naleeft, kunnen bepaalde administratieve sancties worden opgelegd.

Clubs en hun bestuurders kunnen direct noch indirect:

  1. in het bezit zijn van titels, aandelen of sociale aandelen van een andere bij de KBVB aangesloten club;
  2. lid zijn van een andere bij de KBVB aangesloten club in dezelfde voetbaldiscipline;
  3. financiële belangen hebben in, of op enigerlei wijze betrokken zijn bij het bestuur of het dagelijks beheer van een maatschappij of organisatie die als sociaal hoofd- of nevendoel het wedden op sportactiviteiten heeft.

Geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon mag een belang hebben in of tezelfdertijd
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn in de controle, het bestuur of de sportieve
activiteiten van meer dan één club die aan eenzelfde competitie deelneemt.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.